Przejdź do treści

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane). Wymiar 30×42 mm, nie większy.
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum).
 6. Orzeczenie:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 7. Opinia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dotyczy uczniów, którzy otrzymali orzeczenie z poradni).
 8. Wyrok/orzeczenie sądu (dotyczy przypadku ograniczenia/odebrania praw rodzicielskich).
 9. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY:

 1. Skierowanie do lekarza medycyny pracy.