Postaw na Doświadczenie Zawodowe

Projekt „ Postaw na Doświadczenie Zawodowe” dofinansowany z projektu Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz  kadry kształcenia zawodowego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będzie realizowany w szkole w latach 2019- 2021. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom unikalnego doświadczenia zawodowego, doskonalenie i zdobycie nowych kompetencji twardych i miękkich, rozwój kompetencji kluczowych, wyrównanie szans edukacyjnych (wsparcie uczniów w niekorzystnej sytuacji i wyrównanie ich szansy na sukces zawodowy). Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to aż 560 678,69PLN

Ważnym celem jest również uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wzrost świadomości i różnorodności kulturowej uczniów oraz podniesienie europejskiego wymiaru placówki.

Warto zostać uczestnikiem takiego projektu, gdyż jego istotnym celem jest umożliwienie zdobycia wyróżnika i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy poprzez unikalne doświadczenie zawodowe w realnych warunkach pracy w zagranicznych firmach. Specyfika różnorodnego kulturowo środowiska pracy pozwoli na pogłębienie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie kompetencji twardych (takich jak np. wiedza i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i włoskiego, znajomości obsługi komputera) i kompetencji miękkich (np.: umiejętności psychospołecznych, takich jak efektywna komunikacja, praca w zespole, a także komunikatywność, kreatywność, dynamizm działania) mających obecnie coraz większe znaczenie wśród pracodawców. Kompetencje te wzbogacą warsztat pracy uczniów, a podpisane z partnerami projektu porozumienia zapewnią wysoką jakość programu. Projekt umożliwi uczestnikom wykorzystanie poznanej w szkole wiedzy w środowisku pracy, zachęci do podejmowania działań przedsiębiorczych, podniesie poczucie własnej wartości, wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna;  wpłynie również na doskonalenie komunikacji w językach obcych (jęz. angielski, włoski, portugalski), kształtowanie ścieżki kariery zawodowej.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom (co obecnie jest bardzo istotne) wkroczenie na rynek pracy z szerszym wachlarzem doświadczenia zawodowego i kluczowych umiejętności, mogących zaowocować podjęciem własnej działalności i gotowością na przyszłą mobilność w zatrudnieniu. Poznanie zasad funkcjonowania zagranicznych firm pozwoli uczestnikom na zaznajomienie się z  zasadami działania na rynku europejskim. Umiejętności uczniów zostaną ocenione za pomocą systemu ECVET (czyli Europejskiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) i poświadczone dokumentem Europass Mobilność i certyfikatami. 

Projekt skierowany jest do 50 uczniów technikum naszej szkoły w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy. Mobilności na zagraniczne praktyki zawodowe zaplanowane zostały w trzech grupach:

1) I grupa- praktyki w Hiszpanii ( Malaga),

2) II grupa- praktyki na Sycylii (Barcellona Pozzo Di Gotto),

3) III  grupa- praktyki w Portugalii (Lizbona).

Uczniowie już od kilku miesięcy przygotowują się do wyjazdów biorąc udział w zajęciach językowych (j. angielski, j. włoski), przygotowania dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim i w zajęciach pedagogiczno-kulturowych, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zdalnym. 

Ze względu na pandemię COVID -19 wiele działań projektowych zostało przesuniętych w czasie, modyfikacji uległy i grupy wyjazdowe i terminy praktyk, jednak  mamy nadzieję, że wszystkie cele projektu zostaną osiągnięte , a uczniowie będą wspominać udział w projekcie jako „przygodę życia”.

Grupy wyjazdowe:

Hiszpania – klasy 3AG, 4B, 4C

Sycylia – klasa 4A

Portugalia – klasy 3CG, 4B, 4C

PDZ zdjęcia zajęcia przygotowawcze 2020-2021

Zdjęcia PDZ Rozdanie certyfikatów po zajęciach przygotowawczych gr. 3