Przejdź do treści

Etapy rekrutacji kandydatów

Formularz rekrutacyjny: https://powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat

 

Etap I. 20.05.2024r. do 14.06.2024r. (do godz. 15.00)

I. Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę.

II. Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza

Etap II. 21.06.2024r. – do 05.07.2024r. (do godz. 15.00)

I. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat oceny i wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

II. Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Etap III. 11.07.2024r. (godz. 12.00)

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany.

Etap IV. 20.05.2024r. do 12.07.2024r.

Odebranie z sekretariatu szkoły pierwszego wyboru skierowania na badania lekarskie (dotyczy tylko kandydatów do technikum).

Etap V. 11.07.2024r. do 17.07.2024r. (do godz. 15.00)

Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć, a także w przypadku kandydatów do technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Etap VI. 18.07.2024r. (do godz. 12.00)

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i sprawdzić do której klasy kandydat został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych klas zostaną opublikowane na stronie internetowej zsezlotow.edu.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole.