Czynności rekrutacyjne dla kandydatów

I. 17 maja 2021 r. - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

I. Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę.

II. Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza

II. 25 czerwca 2021r. - 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

I. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat oceny i wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

II. Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

III. 22 lipca 2021 r.

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany.

IV. 17.maja 2021r. - 26 lipca 2021r.

Odebranie z sekretariatu szkoły pierwszego wyboru skierowania na badania lekarskie (dotyczy tylko kandydatów do technikum).

V. 23 lipca 2021 r. - 30 lipca 2021 r.do godz. 15.00

Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także w przypadku kandydatów do technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

VI. 02 sierpnia 2021r. do godz.14.00

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl/kandydat i sprawdzić do której klasy kandydat został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych klas zostaną opublikowane na stronie internetowej zsezlotow.edu.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole.