Ważne daty w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała
w formie elektronicznej.

1. Od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2. Od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15.00) – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

3. Od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (do godz. 15.00) – składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. 12.08.2020 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

5. Od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

6. Od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. (do godz. 15.00) – składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone
w terminie wcześniejszym, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. 19.08.2020 r. (do godz. 14.00) – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.