Trochę teorii

  • przez

Trochę teorii

Katalog – z gr. kathalogos to lista, wykaz, spis, rejestr przedmiotów należących do  określonego zbioru, uporządkowany w ściśle określony sposób i ułatwiający wyszukiwanie tych przedmiotów.

Katalog biblioteczny – uszeregowany w odpowiednim porządku wykaz  dokumentów znajdujących się w zbiorze jednej lub wielu bibliotek, podający miejsce ich przechowywania przez tzw.sygnaturę                       

Katalog  jest sporządzony według określonych zasad, może być w porządku  formalnym  czyli  ALFABETYCZNY  albo, gdy uwzględnimy zawartość treściową książki będzie to  KATALOG  RZECZOWY.

Katalog alfabetyczny– służy tym, którzy znają hasło (autor, tytuł) i potrafią odszukać w zbiorze żądaną pozycję.

Z katalogu rzeczowego korzysta użytkownik, gdy nie zna hasła, czyli niezbędnych danych do identyfikacji dokumentu, ale zna dziedzinę, która go interesuje.
Trafiwszy do danej grupy zbiorów pozna niezbędne dane czyli autora i tytuł.

Katalogi pod względem fizycznym mogą mieć postać tradycyjną jako katalog kartkowy lub komputerowy gdy dane są przechowywane na nośnikach elektronicznych.

UKD   (UNIWERSALNA  KLASYFIKACJA  DZIESIĘTNA)
UKD wywodzi się z klasyfikacji dziesiętnej Dewey’a.

Właścicielem UKD jest Międzynarodowa Federacja Dokumentacji, która ma prawo druku tablic klasyfikacyjnych. Najistotniejszą cechę  układu przyjętego przez Dewey’a stanowi podział wiedzy na 10 działów. Działy te z kolei dzielą się na 10 działów drugiego stopnia, a każdy z nich może ulec podziałowi na 10 poddziałów.