Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, 77-400 Złotów, Pl. Wolności 1/2, tel. +48 672650060.
Inspektorem Ochrony Danych jest: Arkadiusz Krupka, tel. +48 504074074, e-mail: ak@akprogres.com
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie gromadzi i przetwarza dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a, b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).
Pozyskane dobrowolnie dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w celu: prowadzenia rekrutacji uczniów, realizacji zadań wynikających z procesu edukacyjnego, utrzymania kontaktu, prowadzenia korespondencji, w tym drogą elektroniczną, prowadzenia dziennika korespondencji, ubezpieczenia uczniów, prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej, prowadzenia sprawozdawczości z prowadzonych procesów edukacyjnych, prowadzenia dziennika lekcyjnego, prowadzenia dokumentacji medycznej uczniów, prowadzenia dokumentacji księgowej, prowadzenia dokumentacji organizacji pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej, przekazywania organowi prowadzącemu i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa, przekazywania w Systemie Informacji Oświatowej, realizacji umów pracowniczych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organowi prowadzącemu i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom zależnym lub współpracującym z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie , podmiotom świadczącym dla szkoły usługi hostingowe, medyczne, ubezpieczeniowe, szkoleniowe, fotograficzne, video, podmiotom prowadzącym unijne projekty edukacyjne, itp.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane są przetwarzane od momentu nawiązania kontaktu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przez okres wymagany odrębnymi (nadrzędnymi) przepisami prawa np. do celów podatkowych, księgowych, archiwalnych oraz do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie i w stosunku do niego.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie podlegają profilowaniu.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Niniejsza informacja jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016r.