Przejdź do treści

Regulamin biblioteki

  REGULAMIN BIBLIOTEKI
  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

  1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, realizacji  zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Biblioteka Zespołu pełni również funkcję Multimedialnego Centrum Informacji.

  2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

  3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

  4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

  5. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu  w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

  6. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca, lektury na 2 tygodnie, płyty CD/DVD na 2 dni. Uczeń może również wypożyczać książki na czas ferii letnich.

  7. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

  8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

  9. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu materiały. W przypadku ich  zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest  do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela.

  10. Wypożyczone materiały biblioteczne (np. podręczniki, lektury, czasopisma) muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 4 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

  11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

  12. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

  13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania ze stanowiska  komputerowego  i regulamin wypożyczania podręczników.