Przejdź do treści

Nowoczesny Nauczyciel

Projekt trwa 24 miesiące od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.

Projekt skierowany jest do 16 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. Uczestnicy projektu odbędą zagraniczne warsztaty i szkolenia językowe, metodyczno-kulturowe oraz CLIL i TIK w Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoszech i na Malcie. Mobilności poprzedzone są zajęciami z przygotowania językowego oraz kulturowego. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności językowe oraz Europass Mobilność.

Celem projektu jest:

– doskonalenie warsztatu pracy kadry poza granicami kraju,
– poznanie nowych metod i form pracy, w tym metody CLIL i sposobów włączania social media i TIK w proces nauczania,
– wzrost kompetencji w zakresie TIK i zarządzania projektami, pozyskiwaniem funduszy z UE ,
– podniesienie sprawności komunikowania się w języku obcym,
– poznanie nowych sposobów budowania motywacji uczniów i osiągania lepszych wyników poprzez poznanie najnowszych trendów z dziedziny metodyki oraz wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z innych krajów EU,
– możliwość doskonalenia warsztatu pracy w naturalnym środowisku językowym dla nauczycieli języków obcych, „odświeżenie” płynności komunikacji,
– doskonalenie znajomości wiedzy kulturowej o danym obszarze językowym,
– umożliwienie nauczycielom poznania kultury innych krajów i nawiązania współpracy z różnorodnym kulturowo środowiskiem nauczycieli w celu przekazania uczniom zasad tolerancji, otwartości w stosunku do innych narodów i zwyczajów, zapobiegania radykalizacji postaw i poglądów,
– doskonalenie znajomości języków obcych na kursach językowych przez kadrę zarządzającą szkołą,
– poszerzenie europejskiego obszaru współpracy szkoły o działania w ramach e-Twinning,
– wzrost wymiaru europejskiego naszej placówki,
– umacnianie profilu zawodowego kadry, w tym wzrost kompetencji miękkich.

     Dofinansowanie projektu z UE: 49530.00 €